Privacy Policy Inktvis Coaching

Bij het verlenen van de diensten van Inktvis Coaching in de coachpraktijk verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij hiermee omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Babs Geurts, eigenaar Inktvis Coaching, KvK 70108064
Del Court van Krimpenstraat 11
1067 SG Amsterdam

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons jouw persoonsgegevens zodat wij jou de diensten kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze, waaronder social media. Ook kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Babs Geurts verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Waarvoor gebruiken we deze persoonsgegevens?
Babs Geurts verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Waarop is de verwerking gebaseerd?
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigdeelangen:

 • De verbetering van haar diensten; zoals meer gerichte marketing of een nieuwsbrief versturen.
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverleningkunnenpersoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze websitebeheer, testbureaus of andere derden dien worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van jouw gegevens
Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider Siteground. Ook worden gegevens en dossiers opgeslagen worden in de Cloud van Google en Samsung en One Drive. Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook, Instagramhet contact. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om dat wat wij van jou bewaren in te zien. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt je vragen of wij jouw gegevens aanpassen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je ons verzoeken om overdracht van jouw persoons gegevens of kunt je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jou persoonsgegevens kunt u sturen naar het postadres bovenaan deze verklaring.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 februari 2020.